Rybáři Jaroměřice
Info MO Fotoalbum Podmínky Mládež Výročky Historie Povídáme si Recepty Revíry Kontakty
 
 
Podmínky
Výpis provedl Mgr. Zdeněk Matoušek

Podmínky členství v MRS a podmínky získání rybářského lístku

Jak se stát členem MO, jak získat rybářský lístek ?
Tak na to odpovídají Stanovy MRS. Stručně lze podmínky shrnout do následujících kroků:
Žadatel přijde svůj záměr stát se členem oznámit písemně (lépe osobně) hospodáři MO (tč. Ladislav Malena, viz "Kontakty"). Tento funkcionář vydá žadateli potřebné tiskopisy a sdělí jak bude žadatel absolvovat potřebné rybářské školení a jak potom bude i skládat zkoušky.
Nový uchazeč musí počítat, že vstupní náklady na vydání legitimace, ryb. lístku a povolenky přesáhnou Kč 2000,-. Do toho samozřejmě nejsou zahrnuty náklady na tzv. rybářský "cajk". Ty mohou být od 5 tisíc až třeba do 50 tisíc a možná i výše.
Pokud jde o rybolov mládeže, opět je to uvedeno ve Stanovách. Bu- doucí rybář by měl absolvovat roční rybářský kroužek a teprve poté je mu vydána povolenka. Bližší sdělí ved. kroužku mládeže Petr Ježek nebo František Kunst (viz Kontakty)
Povinností každého člena je pracovní pomoc MO. člen je na brigády zván, nebo se s vedením MO dohodne na jiném způsobu plnění této povinnosti, příp. tuto svou povinnost uhradí.

STANOVY MORAVSKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU (výňatky)

Stanovy mají 3 části:

část 1.:

§ 1 Základní ustanovení:
Zde se uvádí, MRS je občanským sdružením dle zák. č. 83/1990 Sb. a je právnickou osobou se sídlem v Brně, Soběšická 83, 614 00.

§ 2 Poslání Svazu
Sdružování občanů k výkonu rybářského práva dle platných předpisů, podí-let se na ochraně živ. prostředí, podílet se na výchově dětí a mládeže na úse-ku rybářství a živ. prostředí.

§ 3 Výkon ryb. práva
Výkon povolují Svazu příslušné orgány státní správy

§ 4 Úkoly Svazu
řádné hospodaření v revírech, provozování rybochovných zařízení, ochrana rybářství a revírů, ryb a vod. živočichů, usiluje o čistotu vod a zaj. prevenci proti vlivům škodlivým rybářství, vyrábí rybí násady pro zarybňování a pro prodej, provozuje hosp. činnost, umožňuje svým členům výkon ryb.práva, získává mládež pro svazovou činnost, stará se o zvyš. odbor. úrovně svých členů, podílí se na rozvoji a popularizaci ryb. sportu
Zřizuje a získává do svého vlastnictví rybníky a rybochov. zařízení a popularizuje nejnovější poznatky v oboru rybářství. (org. školení a před-nášky), spolupracuje s odbor. časopisy, spolupracuje s českým ryb. svazem a dal. institucemi.

§ 5 členství
členství je dobrovolné. Jsou řádní, nezletilí a čestní. řádným členem je fyz. osoba starší 18 let (čR).
Za nezletilého člena může být přijata fyz. osoba mladší 18 let a v roce přijetí dosáhne alespoň 8 roků.O přijetí rozhoduje výbor MO na zákl. pís. přihlášky.
Získání řádného členství - o přijetí rozhoduje výbor MO na zákl. pís. přihlášky. Po rozhodnutí vzniká členství zaplacením zápisného a členského příspěvku. Při negat. rozhodnutí je možnost odvolání.
Nezletilý nabývá členství v první den, kdy dosáhl 18 let.

§ 6 Práva a povinnosti členů
členové mají právo: účastňovat se členských schůzí, hlasovat, volit, být voleni, požadovat po funkcionářích zprávy o činnosti, požívat všech výhod členů Svazu, účastnit se akcí pořádaných Svazem, žádat vydání povolenky k lovu, vystoupit ze Svazu.
Nezletilí a čestní mají stejná práva jako členové řádní vyjma práva hlasování, práva voli a být voleni do org. Svazu. Povinnosti:
Dodržovat obecně závazné práv. předpisy o rybářství jakož i Bližší podmínky k výkonu ryb. práva (vyd. k Povolence k lovu)
řídit se Stanovami a dal. svaz. předpisy.
Vystříhat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou kázeň, zásady slušnosti a udržovat vzáj. respekt mezi rybáři a ryb. org.
Při lovu ryb mít u sebe ryb. lístek, povolenku k lovu a členskou legitimaci a na požádání tyto doklady předložit kontrol. org.
Podílet se pracovně na činnosti Svazu (ze zdrav. důvodů může být člen osvobozen, pak peněžní plnění - viz Stanovy). Pro vydání povolenky k lovu jsou stanoveny dal. podmínky (spl. fin. úhrady, odevzdaný Přehled o úlov-cích, brigády).

§ 7 Kárná opatření
Stanovy uvádějí co může být členům uloženo jako tresty, kdo o tom rozhoduje, odvolání zrušení, pokuty, termíny. Kdy může být člen vyloučen. Podrobněji viz Stanovy

§ 8 členská legitimace
člen. legit. je průkazem členství ve Svazu, vydává ji svaz. výbor, vyhotovuji ji MO (výbor)

§ 9 Náhrady funkcionářům (viz)

část 2.:

§ 10 Zásady organizace
Svaz se člení na místní org. a svazové orgány. Org. struktura Svazu se uskutečňují na zásadách decentralizace, vnitrostr. demokracie. Zákla- dem svazu jsou místní org. (MO) s právní subjektivitou. Svaz. výbor může rušit usnesení členských schůzí pokud jsou v rozporu se Stanovami nebo jinými předpisy o rybářství (nebo pozastavit). Výkon funkce v org. svazu je neslu-čitelný s podnikáním v oboru rybářství.
MO - ke vzniku je třeba souhlasu Svaz. výboru (žádá příprav. výbor). Minim. počet členů je 100. Má vlastní právní subjektivitu a je vlastníkem majetku, který jí byl předán nebo který získala. MO se mohou slučovat. Práv. nástupcem zaniklé MO je Svaz.

§ 12 Orgány MO
Jimi jsou členská schůze, výbor, předsednictvo výboru, KRK, kárná komise.

§ 13 členská schůze
Je nejvyšším orgánem MO. Svolává ji výbor dle potřeby, min. 1x do roka. Rozhoduje o všech zásadních otázkách, kontroluje plnění usnesení, pro-jednává a schvaluje plány činností, volí delegáty na Sjezd svazu, rozhoduje o uložení kár. opatření aj (viz Stanovy)

§ 14 Výbor
řídí činnost MO mezi schůzemi. Má 5 - 17 členů a 2 - 6 náhradníků. Výbor volí na ustav. schůzi předsedu, mpř., jednatele a dal. funkcionáře. Schůze výboru svolává min. jednou za 2 měs. předseda. Výbor rozhoduje o odměnách funkcionářů.

§ 15 Předsednictvo výboru
Tam, kde je to účelné, zprav. jde o předsedu, mpř., jednatele, účetního a hospodáře.

§ 16 Kontrolní a revizní komise (KRK)
KRK - je dozorčím org. MO, nezávislým na výboru MO. Provádí min. 1x za půl roku revizi hospodaření MO, každé čtvrtletí revizi pokl. hotovosti, z toho 1x revizi nehlášenou. členové mají právo zúčastňovat se jednání výboru s hlasem poradním.

§ 17 Kárná komise
O jejím zřízení může rozhodnout člen. schůze (podrb. viz Stanovy)

§ 18 Místní skupiny
Vznikají především v početných MO

§ 19 Svaz. orgány
Jsou jimi sjezd, svaz. výbor, svaz. rada, sv. KRK, kár. senát, sv. kárná komise.

§ 20 Sjezd
Je vrch. orgánem svazu. Schází se 1x/3 roky. Sjezd tvoří delegáti z MO. Schvaluje jed. řád Sjezdu, hlav. činnosti Svazu a další.

§ 21 Svazový výbor
Je řídícím orgánem svazu. Má stanovené úkoly (viz Stanovy)

§ 22 Svazová rada
Je výkonným orgánem svazu. Skládá se z 9 členů volených Sjezdem.

§ 23 Svazová kontrolní a revizní komise
Je nejvyšším dozorčím orgánem Svazu nezávislým na Svazovém výboru a Svazové radě. (podrobněji viz Stanovy)

§ 24 Kárný senát
Je odvolacím kárným orgánem Svazu. Rozhoduje o odvoláních proti roz-hodnutí o uložení kárného opatření. Dbá, aby rozhodnutí byla vykonána.

§ 25 Svazová kárná komise
Je kárným orgánem Svazu. Vede v I. stupni kárné řízení o proviněních

§ 26 Svazový sekretariát
Je administrativním pracovištěm svazu. Vedoucím je tajemník, který se zodpovídá Radě.

část 3.:

§ 27 Hospodaření a majetek Svazu
Svaz hospodaří podle vlastního rozpočtu. Prostředky získává z členských příspěvků a dalších náhrad (za brigády apod), za odborná školení, z výnosů vlastního hospodaření, z podílů za příjmy z povolenek, z vlastní obchodní činnosti aj.

§ 28 Způsobilost Svazu k práv. úkonům (viz Stanovy)

§ 29 Informování členstva
Svaz svolává aktivy funkcionářů MO, vydává dle možností vlastní periodikum, oběžníky aj.

§ 30 Zánik Svazu
Usnesením tří čtvrtin přítomných delegátů

§ 31 Další svazové předpisy
Jednací řád, Statut výkonu ryb. práva, Bližší podmínky.., Org. řád sekretariátu

§ 32 Změny ve stanovách svazu Mezi sjezdy provádí Svaz. výbor, potvrzuje sjezd.

Stanovy si může každý zájemce zapůjčit od známého rybáře nebo od členů výboru MO MRS

 

® 2007 Moravský rybářský svaz, MO Jaroměřice nad Rokytnou