Rybáři Jaroměřice
Info MO Fotoalbum Podmínky Mládež Výročky Historie Povídáme si Recepty Revíry Kontakty
 
Výročka 2012 Výročka 2011 Výročka 2010 Výročka 2009 Výročka 2008 Výročka 2007 Výročka 2006
 
Zpráva o činnosti MO MRS Jaroměřice n/Rok. za rok 2012
Ze dne 3. března 2013

 

 • Zahájení, přivítání, volby návrhové a mandátové komise, org. věci
 • Kontrola usnesení z minulé výroční schůze
 • Zprávy:

a)  Zpráva o činnosti MO MRS za rok 2012 (předkládá výbor) 
b)  Účetní zpráva (Ing. Hutař)
c)  Zpráva KRK (kontrolní a revizní komise)
d)  Zpráva RS
e)  Zpráva o činnosti rybářských kroužků
f)   Zpráva referenta pro styk s veřejností (skříňka, stránky, kronika)

 • Diskuse (vyst. hostů, vyznamenání a ocenění členů MO, různé….)
 • Předložení návrhu usnesení, rozpočet/2013 – schválení,
 • Usnesení a závěr schůze (předseda MO)

Ad 1  Do  návrhové a mandátové komise jsou navrženi:
Výbor MO pověřil řízením schůze Z. Matouška. J.h. byli pozváni starosta města Ing. J. Soukup, předseda hasičů.Z. Hanák, fotograf p. Hruška 
Do mandátové a návrhové komise navrženi:  J. Brabenec, Z. Pacner, Kunst F.

Ad 2 Usnesení přijaté na minulé výročce: Splnění úkolů přednesl Z. Matoušek

Ad 3a   Práce výboru a organizace, počty členů, prodané povolenky
Na úvod malá statistika:  V roce 2012 měla naše ZO 1073 členů. Z toho členů do-spělých bylo 933, polovičních (junioři) 45, mládeže 95.  V uplynulé sezóně bylo vydáno :  Roční (dospělí) – 694 ks, poloviční – 48 ks, mládež – 74 ks, republikové 8 ks, týdenních hostovských 7 ks, volných – 30 ks. Pro místní revír (Kul., Vír) – 104 ks. Pstruhové roční – 11 ks, pstruh. poloviční – 2 ks, pstruhová mládež – 1 ks
Kulturní a společenské akce:   Byl uskutečněn rybářský závod pro mládež v Litovanech, rybářské hody na Střelnici, beseda s P. Raškou o lovu kaprů
K základním povinnostem členů patří pracovní povinnosti. Standardní prá ce jsou krmení, lovení a sekání ledu. Dále byla vyčištěna přítoková strouha k ryb. Kulatý, prováděno sekání trávy u r. Kulatý, Vír, Zelinářka, Janák, Vydrák, Skalka, Troubský a Vlčák. Pravidelně bylo šrotování obilí a hnojení rybníků. Hodně práce bylo odvedeno při přípravě Rybích hodů (zabíjení kaprů, příprava jídel z ryb a další práce s přípravami akce.  Na r. Kulatý bylo položeno 25 m rour a zához výkopu. Byl pro veden úklid u r. Kulatý, Vír a Vydrák. V revíru u Příštpa zajišťoval brigádnickou činnost p. Jar. Kočár, na úseku revíru u Biskupic, Pulkova, Rozkoše. Jaromír Iran, o rybníky u Příložan (Vydrák a náves-ní)) pečuje p. Miller, v Litovanech se o návesní r. stará p. A. Machát. Výbor také zabezpečuje školení pro nové členy. Kromě standardních pracovních činností se musely provádět i další práce jako jsou různé opravy, oprava splavu u Popovic, betonáž na r. Vlčák a v neposlední řadě i vedení našich webových stránek, vedení naší skříňky a vedení kroniky a také zpracovávání různých dokumentů – hlášení apod., které má na starosti Z. Matoušek. Výbor děkuje členům, kteří tyto činnosti zajišťovali.

Ad 3b Účetní zpráva – přednesl Ing. Hutař, je přílohou

Ad 3c  Zpráva KRK (M. Janoušek), přílohou
Ad 3d  Zpráva Rybářské stráže (Z. Chrásta), přílohou
Ad 3e  Práce s mládeží (A. Machát, F. Kunst), přílohou

Ad 3f  MO a rybářská i nerybářská veřejnost  (Z. Matoušek)
Prezentací našeho spolku na veřejnosti je pověřen Z. Matoušek. Realizuje se jednak prostřednictvím ryb. skříňky a dále www stránkami. V sezóně skříňka od-ráží jednak činnost MO a dále ukazuje, jak byli někteří naší členové úspěšní v lo-vu. V mimolovném období je skříňka doplňována zajímavými obrázky z rybář-ských časopisů anebo jsou kolemjdoucí bavení kreslenými či textovými vtipy o rybářích nebo politicích. Odezvy jsou veskrze kladné. Sledování našich web-stránek také není zanedbatelné, v r. 2012 to bylo asi 400 návštěv, v lednu už 750 návštěv. Kromě těchto dvou „zrcadel“ naší činnosti jsou dlouhodobě vedeny i kroniky. Plurál proto, že už je jich vyplněných několik! V nich jsou zachyceny naše činnosti během celého roku, také společenské akce a ojediněle se objeví i zmínka o nejdůležitějších politických věcech (volby, významné společenské události doma i ve světě). Je snahou, aby fotky odrážely nejenom rybářská štěstí, ale také tvrdou práci kopáčů, tahačů sítí, třídění ryb a jiné práce stavební, betonářské). Tato práce je časově dost náročná, což pozná pouze ten, kdo se o to po nějakou dobu pokusí. V očích členů výboru, především hlavních funkcionářů, to tak ovšem vnímáno není, což se odráží např. i v tom, že pro  Z. Matouška se za dlouhá léta nenašlo  poděkování, natož ocenění, uznání!

Zde zápis z výročky končí, ikdyž výročka ještě chvíli pokračovala. Dovolte mi malé osobní sdělení. Na výročce došlo k ostřejší výměně názorů mezi mnou a představiteli výboru, po které jsem se rozhodl svoji účast ve výboru ukončit. Nepokračoval jsem ani v řízení schůze. Spor jsem nevyvolal. Kromě toho končím s vedením skříňky a odevzdávám též kroniku. Po jisté době, kdy se některé věci vysvětlili, jsem se rozhodl, že ještě určitý čas povedu tyto stránky. Omlouvám se vám, kteří stránky navštěvujete, že zápis je vlastně jen torzem. Chtěl bych věřit, že spor může přinést i pozitiva, že se budou věci zodpovědněji připravovat a promýšlet. Děkuji vám, ze rady a příspěvky a současně vyzývám, abyste mně i nadále posílali obrázky a texty, které by mohly ostatní rybáře zajímat. Přeji vám zdraví a dobrou rybařinu. Váš Z. Matoušek

TABULKY - Úlovky  v r. 2012 - revír Rokytná 4 a Rokytná 5

ROK. 4                                                                                  ROK. 5 


DRUH RYBY

ks

kg

 

ks

kg

 

 

 

 

 

KAPR

1008

1512,0

1101

1693,0

LÍN

15

6,9

30

23,6

CEJN

288

198,0

70

60,0

JELEC TLOUŠŤ

76

40,0

 

 

SUMEC

2

11,0

12

51,0

OKOUN

77

16,4

68

14,6

OSTRORETKA

27

13,2

 

 

ŠTIKA

28

53,2

31

53,8

CANDÁT

16

24,1

13

19,6

ÚHOŘ

20

12,1

5

3,8

BOLEN

1

1,0

 

 

KARAS

58

22,3

68

29,9

PODOUSTEV

1

0,5

 

 

AMUR

6

18,6

39

131,0

TOLSTOLOBIK

 

 

4

15,1

OSTATNÍ

506

28,3

101

18,1

C E L K E M

2129

1958,0

 

1542

2113,0

 

 

 

 

 

 

Docházky k vodě

2890 doch.

2412

 

1 kapr na 2,88 doch.

 

1 kapr na 2,2 doch.

 

Úlovky 2012 - revír Rokytná 5M  (Kulatý/Vír)

Kulatý  +  Vír  (dohromady)                                                                                


DRUH RYBY

ks

kg

Počet docházek:   4212

 

KAPR

1302

3269

LÍN

81

51,0

CEJN

91

84,1

OKOUN

11

3,5

OSTRORETKA

1

1,1

ŠTIKA

41

81,8

CANDÁT

59

67,5

ÚHOŘ

10

6,2

BOLEN

1

2,5

KARAS

51

32,0

AMUR

91

342

TOLSTOLOBIK

12

43,8

SUMEC

15

75,2

OSTATNÍ

53

3,2

 

C E L K E M

1819

4062

 

 

 

Docházky k vodě

1 kapr na 3,2 doch.

 

R Y B A

KS

KG

Kapr  K 3

6 311

10 383

Štika  Š 2

610

162

Štika  Š 3

81

109

Candát  C 3

475

188

Sumec Su 4

132

210

Sumec Su 2

550

62

Amur A 3

97

264

 

 

Násady  do chovných rybníků v r. 2011 – nákup

R Y B A

KS

KG

Kapr  K 2

1 500

950

Kapr  K 1

15 500

557

Lín L 1

8 000

 

Lín L 2

2 500

150

Amur A 3

370

370

 

Násady do revírů v r. 2011

R Y B A

KS

KG

Kapr 

5 651

9 650

Lín

2 141

362

Štika

61

78

Štika Š 2

136

81

Štika Š 1

2 400

 

Candát C 1

1 012

 

Sumec Su 2

200

 

Sumec Su 3

112

284

Amur

181

317

Cejn

1 800

300

Ostroretka

8 000

 

Podoustev

5 000

 

Parma

2 000

 

Jelec tloušť

6 000

 

 

Usnesení z výroční schůze MO MRS v Jaroměřicích nad Rok. ze dne 20.2.2013
Ad 4)  Diskuse

 

Usnesení z členské schůze   Výroční členská schůze schvaluje
 • zprávu mandátové komise o počtu členů schůze
 • zprávu o činnosti MO MRS za rok 2012
 • účetní zprávu o hospodaření MO MRS /2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
 • zprávu revizní komise
 • zprávy o práci MO s mládeží
 • zprávu o činnosti Rybářské stráže
 • bližší podmínky rybolovu na místním revíru (zákaz vláčení od 1. 11. do 31. 12. 2012)
 • doplnění výboru MO MRS

9. Ukládá výboru MO MRS zajistit úpravu pobřežní vegetace u chov.ryb.

Závěr
Výbor MO si byl při přípravě podkladů pro výročku vědom své role při zabezpeč-čování všech úkolů, které před nás staví Stanovy svazu a další předpisy pro hos- podaření s materiálními a finančními prostředky a z toho plynoucí zodpovědnost. Nelze se domnívat, že je vše bez kazu, že se mnohé nemohlo udělat líp. Často by se dalo použít to známé, že po bitvě… Nelze vždy dopředu odhadnout výsledek akce, nelze předvídat počasí, které v našem případě hraje velmi významnou roli. V každém případě velmi děkujeme všem, kteří se nebojí dřiny, bahna, zimy, vody a obětují své síly a volný čas pro to, abychom mohli ryby chytat, aby ulovené ryby byly zdravé a aby také prostředí našeho revíru odpovídalo základním požadavkům na estetiku, hygienu, aby bylo přívětivé nám i nerybářům, kteří k vodě chodí. Víme, že nežijeme v izolované kouli a že musíme spolupracovat s MěÚ, s hasiči, se Svazem ( MRS), s občany.

 

Přejeme vám všem, aby se v tomto roce naplnila rybářská očekávání a aby vám sloužilo zdraví. Petrův zdar!   

 

® 2007 Moravský rybářský svaz, MO Jaroměřice nad Rokytnou